Barie Baisheng 306 Tại Nhà Máy Đạm Ninh Bình 

Barie Panda Door 

Barie Baisheng 306 Tại Hà Đông – Hà Nội 

Barie Panda Door 

Barie Baisheng 306 Tại Ủy Ban Ninh Bình 

Barie Panda Door 

Barie Baisheng 306 Tại Gia Viễn Ninh Bình 

Barie Panda Door 

Barie Baisheng 306 Tại Tp Tam Điệp Ninh Bình 

Barie Panda Door 

Barie Baisheng 306 Tại KCN Khánh Thượng Ninh Bình 

Barie Panda Door 

Barie Baisheng 306 Tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ Nam Định 

Barie Panda Door 

Barie Baisheng 306 Tại Phủ Lý Hà Nam 

Barie Panda Door 

Barie Baisheng 306 Tại  Kim Sơn Ninh Bình 

Barie Panda Door 

Barie Baisheng 306 Tại Công Ty Giày Da Nho Quan 

Barie Panda Door